Browsing by Subject การพัฒนาบุคลากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 31 to 40 of 40 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำเรือขนส่งน้ำมัน : กรณีศึกษา บริษัท Aสิวารี ศรีวิโรจน์
2550ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดจันทบุรีอัญมณี โชติสุวรรณ์
2546ผลของการพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแฟ้มสะสมผลงานต่อพฤติกรรมการปฎิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการสุดารัตน์ ครุฑกะ, 2502-
2545ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อการแสดงบทบาทผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณีของพยาบาลวิชาชีพอัญชัญ ไพบูลย์, 2493-
2546ผลของการใช้โปรแกรมการร่วมบริหารในหอผู้ป่วยต่อความพึงพอใจในงาน ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านัยนา ศรีนวลดี, 2496-
2545ผลของการใช้โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยสำหรับบุคลากรพยาบาล ต่อความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยพีระพรรณ์ พานิชสวัสดิ์
2557ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาตำรวจชั้นประทวนประจำสถานีตำรวจศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์
2535สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษาวรรโณ นาคเพชรพูล
2555แนวทางการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครภัคชุดา พันอินทร์
2523โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม