Browsing by Subject การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- น่าน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่านนพนันท์ ตาปนานนท์; วีระ สัจกุล; พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์; พงษ์พันธุ์ อนันตวรณิชย์; วันชัย มงคลประดิษฐ
2551ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์พาสวดี ประทีปะเสน; พันธิพา จันทวัฒน์; ธนจันทร์ มหาวนิช; พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์; สุชาดา จูอนุวัฒนกุล; วรินทร ชวศิริ; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์; เฟื่องฟ้า อุ่นอบ; อภิชาติ อิ่มยิ้ม; พุทธรักษา วรานุศุภากุล; ลักษณา ดูบาส
2551โครงการพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในโครงการชุมชนน่าอยู่จังหวัดน่าน เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดำเนินงาน ปี 2548 - 2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข