Browsing by Subject การฟัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2011The effects of listening supports and levels of English ability on Thai first year university students’ listening performance and listening strategiesPunyapa Saengsri
2534การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัยวัฒนวรรณ สงวนเรือง; ลลิตา หมอกพริ้ง; ศราวุธ ชุติชูเดช
2553การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโสตทักษะตามแนวคิดโคดายสำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้นนิศาชล บังคม
2541การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ขนิษฐา ประกอบแสง
2537การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถ ในการฟังภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษต่างกัน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครศรัณยา ศรีวิชัย
2540การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนสรุปความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมการฟังและกิจกรรมการอ่านสุจิต บัวผัน
2545การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการจำบทร้อยกรองภาษาไทยระหว่างกลุ่มที่ฝึกท่องจากการฟังและฝึกท่องจากการอ่านขัณธ์ชัย อธิเกียรติ
2513การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนคาธอลิกในจังหวัดพระนครกาญจนา เสริมสุข
2519การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการฟังและการอ่าน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ที่ใช้หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต่างกันในวิทยาลัยครูชนาธิป ชรินทร์สาร
2530การเปรียบเทียบลักษณะของการ์ตูนเรื่องที่มีผลต่อความเข้าใจในการฟัง ของเด็กปัญญาอ่อนสุมิตรา เจณณวาสิน
2519การเปรียบเทียบแบบสอบชนิดเลือกตอบและแบบสอบชนิดโคลซ ซึ่งละคำต่างกันในการวัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษเตือนใจ วัฒนา
2543ความสัมพันธ์ระหว่างความจำระยะสั้นด้านภาษา ความสามารถในการฟัง และการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานครมยุรี บุญมาทน, 2501-
2529ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นิตยา รุ่งนาค
2538ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของข้อความกับพื้นความรู้เดิม ที่มีต่อความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสมพร วันประกอบ
2541ผลการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิดที่มีต่อความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครจิตตยา สุวภาพ
2557ผลของกลุ่มตามแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อการฟังอย่างตั้งใจและความเมตตากรุณาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสุทธิดา จันทร์กลัด
2535ผลของการฝึกทักษะในการฟังตามแนวของไอวีต่อการเพิ่มความร่วมรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลวลัยรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์
2537ผลของการใช้กิจกรรมพัฒนาภาษาที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูด ของเด็กกำพร้าอายุ 3 ถึง 4 ปี ในสถานสงเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์สุมาลี เรืองศิลป์กลการ
2539ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่าน และทักษะการฟังสถานการณ์การพยาบาล ต่อความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1วรรณพร ทองแสงจันทร์
2542องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับสาร ในบทกลอนถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรติยา วิรุฬห์ลือชา, 2520-