Browsing by Subject การลงคะแนนเสียง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การศึกษากระบวนการทางการเมือง : วิธีการคิดคะแนนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก รอบเดียวกับแบบสัดส่วนอำนาจ อุตรมาตย์
2526การออกเสียงเลือกตั้งในอำเภอป่าติ้ว : ศึกษากรณีการไปออกเสียงเลือกตั้งในอัตราสูงไพรัตน์ เตชาเสถียร
2531ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป 27 กรกฎาคม 2529 ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิมา ศิริรังษี
2538ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537ศิวะพร ปัญจมาลา
2550ผลกระทบของลักษณะการแสดงตัวตน การแสดงสถิติการโหวตและความกังวลในการตัดสินใจที่มีต่อการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยา พตด้วง
2539อิทธิพลของพระสงฆ์ต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวินัย ทับทอง
2534แบบแผนการลงคะแนนเสียงชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตชุมชนหนาแน่น เขต 2 กรุงเทพมหานครรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
2535แรงจูงใจ, ทัศนคติ, บุคลิกภาพและอุปนิสัยทางการเมือง ของผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดมหาสารคามสุขุม ดลโสภณ