Browsing by Subject การศึกษาทางไกล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 13 to 32 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงานสุธีรา ตังสวานิช
2551การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)พนารัตน์ แซ่ลิ้ม
2554การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจีของ มัลคอม เอส. โนลส์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนทางไกลอุไรวรรณ หว่องสกุล
2546การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
2547การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
2536การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อและไม่เรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.2530 ด้วยวิธีเรียนทางไกลของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตภาคกลางวิศิษฐ์ จงประเสริฐ
2526การสื่อสารในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการเรียนทางวิทยุและไปรษณีย์ในรายการวิชา "สร้างเสริมประสบการชีวิต 1"พัชรินทร์ เทมวรรธน์
2548การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบอะซิงโครนัสวศิน ภิรมย์
2545การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือนไทยโดยผ่านระบบเครือข่ายคัชรินทร์ สรรพกิจ
2532การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยชุดวิชา "มนุษย์กับสังคม" ของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ระหว่างวิธีการเรียนโดยใช้เทปเสียงเสริมเอกสารการสอนและเทปเสียงประกอบเอกสารโสตทัศน์วิระชัย ตั้งสกุล
2545การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัทมา พัฒนะคุณานันท์, 2519-
2541การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้กับความพึงพอใจในการสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่นุวดี สุพรรณรัตน์
2542ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการยอมรับนวกรรมของครูสังกัดกรมสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมธนพร แสงขำ
2540ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมทางไกลครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกสุปรีดา แหลมหลัก
2535ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รายงานการวิจัยสุมาลี สังข์ศรี; สมประสงค์ วิทยเกียรติ; นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์; ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ; อาชัญญา รัตนอุบล
2541ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกกัญญาทิพ พวงจำปา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองกับความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบทางไกลชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา
2540ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีเรียนทางไกลของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐมดารัตน์ กาญจนาภา
2539ประสิทธิผลของระบบการประชุมทางไกลในการฝึกอบรมวรรณรัตน์ รัตนวรางค์
2540ประสิทธิผลของโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม : วิจัยกรณีการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่กองทอง วนเกียรติ