Browsing by Subject การอนุรักษ์พลังงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 19 to 38 of 50 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การศึกษาการประหยัดพลังงานของอุตสาหกรรมหนังเทียมดรุณี อาชวานันทกุล
2555การศึกษาการออกแบบส่วนอุ่นแท่งเหล็กด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาเหล็กกิติพงศ์ กังวานสกล
2540การศึกษาความต้องการในการพัฒนาครูเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มสุระศักดิ์ เพียสุระ
2539การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบแหล่งสะสมพลังงานแบบเก็บโดยน้ำแข็งในอาคารพาณิชย์วัฒนา ศรีวาจนะ
2548การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนกลางน้ำ : การประยุกต์ดัชนีดิวิเซียภูมิพัฒน์ กุลทรัพย์อรุชา
2545การศึกษาฮีทไปป์เพื่อการประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศกอบชัย แสงสว่าง
2555การศึกษาและออกแบบอีโคโนไมเซอร์โดยใช้ความร้อนปล่อยทิ้งจากหม้อไอน้ำประสิทธิ์ เกี้ยวสุนทร
2549การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานประกอบวงจรรวมรุ่งชัย วิจิตรยืนยง
2547การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพศักดา เชี่ยวนันทวงศ์
2554การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการนำความร้อนปล่อยทิ้งจากระบบทำน้ำเย็นกลับมาใช้วิศิษฎ์ ชูประเสริฐ
2543การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอุษา แพนพันธ์อ้วน
2549การใช้รถยนต์ของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามแนวศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อมวลัยภรณ์ ไชยศิริวัฒนากุล
2540การใช้แสงธรรมชาติเสริมเพื่อลดพลังงานในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคมกฤช ชูเกียรติมั่น
2552การให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์อาคารเขียววรรณี วัฒนไพลิน
2543ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงานธนิต จินดาวณิค; คมกฤช ชูเกียรติมั่น; ปริมลาภ วสุวัต
2529ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาท ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ต่อการประหยัดพลังงานพิรุณ ขำเลิศ
2529ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาท ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษา ต่อการประหยัดพลังงานพิรุณ ขำเลิศ
2552บ้านพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
2543ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียววรนาฏ ลือวรรณ
2555ผลกระทบจากการกำหนดค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารตามกฎหมายที่มีต่อการออกแบบคอนโดมิเนียมอภิญญา บุญมา