Browsing by Subject การอนุรักษ์พลังงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 33 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2552บ้านพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
2543ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียววรนาฏ ลือวรรณ
2555ผลกระทบจากการกำหนดค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารตามกฎหมายที่มีต่อการออกแบบคอนโดมิเนียมอภิญญา บุญมา
2555ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นรัตนาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
2551ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ธนฐิตา นาคะตะ
2551ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6ชุลีพร ผมพันธ์
2540แนวทางการทำดัชนีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารประเภทโรงแรมอามาล ภักดีธรรม
2546แนวทางการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานในอาคารสำหรับช่องเปิดอาคารในเขตร้อนชื้นจิตติมา กลั่นหอม, 2520-
2546แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็กนัฐพล จิรัฐติกาลกิจ
2547แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านเอื้ออาทร เพื่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอย่ามีประสิทธิภาพอธิคม วิมลวัตรเวที, 2522-
2548แนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานของรัฐเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานเทศบาลนคร จ.นครราชสีมาดลยา ศิริปรุ
2556แนวทางการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานของเยาวชนวรรณิภา สันป่าแก้ว
2540แนวทางในการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานในอาคารพักอาศัยอุษณีย์ มิ่งวิมล
2539โครงการการวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานสุนทร บุญญาธิการ; บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
2544โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์รูปทรงและวัสดุเปลือกอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ