Browsing by Subject การอนุรักษ์พลังงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1986An investigation of energy utilization and energy saving in textile industrySanguan Taungbodhitham
2546กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลโครงการพลังไทย ลดใช้พลังงานลัดดาวัลย์ หวังชิงชัย, 2522-
2541การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงแรมกรณีศึกษา : โรงแรมขนาดกลางและเล็กกันต์ธร เก่งพล
2554การจัดทำแผนที่ทางสัญจรเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวงศุทธิวัต ปฏิภาณวัฒน์
2553การประหยัดพลังงานโดยการนำกลับความร้อนจากการโบล์วดาวน์หม้อไอน้ำในโรงงงานอุตสาหกรรมผลิตสบู่ธนภร ชาญชนะโรจน์
2543การปรับปรุงการจัดการด้านพลังงานในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เอกสิทธิ สุวรรณศรี
2555การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการพลังงานภายในบ้านอยู่อาศัยชนัตพล ผิวล่อง
2558การพัฒนาโมเดลทำนายเจตนาที่จะประหยัดพลังงานในที่ทำงานของพนักงานภายในองค์การวณิชชา วงศ์สืบชาติ; วิไลลักษณ์ จรัญรัฐชัย; อัคคเดช สิริวัฒนพรกุล
2548การลดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มสุชาติ สุวรรณาพิสิทธิ์
2552การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูปสุธี เหลืองรัตนเจริญ
2549การวางแผนการผลิตและการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผมสุนิสา กุลพนาภินันท์
2552การวิเคราะห์คุณค่าของการจัดหาไฟฟ้าและผลกระทบของการอนุรักษ์พลังงานต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้ายอด นิติกิจไพบูลย์
2551การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตามดารณี ศิลพร
2541การศึกษาการถ่ายเทพลังงานความร้อนผ่านผนังทึบโดยการตรวจวัดเขมชาติ มังกรศักดิ์สิทธิ์
2529การศึกษาการประหยัดพลังงานของอุตสาหกรรมหนังเทียมดรุณี อาชวานันทกุล
2555การศึกษาการออกแบบส่วนอุ่นแท่งเหล็กด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาเหล็กกิติพงศ์ กังวานสกล
2540การศึกษาความต้องการในการพัฒนาครูเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มสุระศักดิ์ เพียสุระ
2539การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบแหล่งสะสมพลังงานแบบเก็บโดยน้ำแข็งในอาคารพาณิชย์วัฒนา ศรีวาจนะ
2548การศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนกลางน้ำ : การประยุกต์ดัชนีดิวิเซียภูมิพัฒน์ กุลทรัพย์อรุชา
2555การศึกษาและออกแบบอีโคโนไมเซอร์โดยใช้ความร้อนปล่อยทิ้งจากหม้อไอน้ำประสิทธิ์ เกี้ยวสุนทร