Browsing by Subject การออกกำลังกาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 129 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการสร้างกระแสการออกกำลังกายผ่านสื่อมวลชนของกระทรวงสาธารณสุขณัฏฐณิชา นาคงเมือง, 2522-
2527การควบคุมน้ำหนักและไขมันในนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินปกติ โดยวิธีออกกำลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ฉัตรชัย ยังพลขันธ์
2518การจัดอัตรารอบถีบที่พอเหมาะกับความหนักของงานระดับต่าง ๆ ในการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยจักรยานวัดกำลังนันทิยา พณิชยพงศ์
2543การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอสารและแรงสนับสนุนทางสังคมนนทพรรณ เอกตาแสง, 2515-
2528การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานครทิพภากร รังคสิริ
2543การพัฒนาความสามารถในการออกกำลังกายของผู้ป่วยฮัยเปอร์ธัยรอยด์ โดยใช้ยาต้านเบต้าชนิตร์นันทร์ ฮาดดา
2558การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจจา ถนอมสิงหะ
2553การพัฒนารูปแบบโรปสคิปปิ้งแอโรบิกเพื่อสุขสมรรถนะสำหรับวัยรุ่นหญิงตอนต้นนฤป จักรปิง
2549การพัฒนาแบบสอบถามกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุคุรุศาสตร์ คนหาญ
2549การพัฒนาแบบแผนการออกกำลังกายแบบท่ารำไม้พลองกระบี่กระบองที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุรุจน์ เลาหภักดี
2552การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของการฝึกคอนเซ็นตริกควบคู่กับการฝึกเอ็คเซ็นตริกและการฝึกเอ็คเซ็นตริก โดยใช้ระยะเวลาพักที่แตกต่างกันภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร
2554การศึกษาการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กวชิระ สุขเจริญ
2554การศึกษาการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกฉัตร คลี่ขจาย
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการทำงานของหัวใจขณะพักโดยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและความสามารถในการออกกำลังกายโดยประเมินจากอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดในประชากรไทยทั่วไปอนุรุธ ฮั่นตระกูล
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นธนิตา ทองมี
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสุรสีห์ ส่งทานินทร์
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาวรรณธิดา โชติมโนธรรม
2543การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาธนารักษ์ อาจวิชัย, 2519-
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดดำเนินการกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา ของศูนย์เยาวชนในกรุงเทพมหานครและเทศบาลธีรยุทธ รัตนกรแก้ว
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการโครงการการออกกำลังกาย ของหน่วยงานรัฐบาล ในกรุงเทพมหานครจันทิมา สีไพร