Browsing by Subject การออกกำลังกาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 121 to 125 of 125 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2556อิทธิพลของสารโน้มน้าวใจที่มีเนื้อหามุ่งเน้นด้านสุขภาพกับมุ่งเน้นด้านรูปลักษณ์ต่อเจตคติในการออกกำลังกายธนิษฐา แพงวงษ์; นัทธมน ไกรเวทย์; ปริณดา วงศ์ศิริขจร
2557แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอกฤตกัญญา คชรินทร์
2557แนวทางการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์
2555แนวทางพัฒนาการจัดการกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยทิตาภรณ์ ไผ่ตง
2554แนวทางพัฒนาการให้บริการการออกกำลังกายสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ศิกานต์ ปาลเสถียร