Browsing by Subject การเปิดรับข่าวสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 113 to 132 of 159 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ความต้องการแสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษ ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการ ที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครสุลีวัลย์ เมธมโนศักดิ์
2552ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดบลูพลาเน็ท พันทิปดอทคอมชาตินพคุณ วิไลวรรณ
2550ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าวนริสรา คูสุวรรณ
2542ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับการดูแลสุขภาพตนเอง ของสตรีวัยทองสิริพรรณ วิบูลย์จันทร์
2526ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารด้านการเกษตรกับผลผลิตข้าวต่อไร่ ของชาวนาในเขตชลประทาน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีประคอง เอี่ยมสำอางค์
2539ความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย การเปิดรับข่าวสารและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กับพฤติกรรมการแต่งกายและการใช้ภาษาพื้นเมือง ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ดารารัตน์ ไชยาโส
2539ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยโสภาพร สุทธิศักดิ์
2539ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบัน บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการรับข่าวสารกับความรู้ และการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาพยาบาลสุธีตา หงษาชาติ
2542ความเกี่ยวพันของผู้บริโภค การตอบสนองต่อโฆษณา และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกายของผู้บริโภคชายณัฏฐิกา ณวรรณโณ, 2519-
2548ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลในประเทศไทยชลวรรณ วงษ์อินทร์
2543ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราสุภาภรณ์ งามวงศ์น้อย
2546บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟังขนิษฐา จิตแสง
2553ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมธีรวันท์ โอภาสบุตร
2553ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรืออุษา ศรีอรุณ
2541ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปาริชาต แก้วมงคล
2543ประสิทธิผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเผยแพร่ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคธนภรณ์ อุทยานิก, 2515 -
2541ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟสุกัลยา บุษยบัณฑูร
2539ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เพื่อลดป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากมงคล ปิยสิริวัฒน์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคมรกต วัฒนะวิรุณ
2541ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเด็กไปรับวัคซีนโปลิโอ ในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ในเขตเมือง จังหวัดหนองคายอุไรศรี อะสันตารี