Browsing by Subject การเปิดรับข่าวสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 122 to 141 of 158 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราสุภาภรณ์ งามวงศ์น้อย
2546บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟังขนิษฐา จิตแสง
2553ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมธีรวันท์ โอภาสบุตร
2553ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรืออุษา ศรีอรุณ
2541ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปาริชาต แก้วมงคล
2543ประสิทธิผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเผยแพร่ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภคธนภรณ์ อุทยานิก, 2515 -
2541ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟสุกัลยา บุษยบัณฑูร
2539ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เพื่อลดป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากมงคล ปิยสิริวัฒน์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคมรกต วัฒนะวิรุณ
2541ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเด็กไปรับวัคซีนโปลิโอ ในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ในเขตเมือง จังหวัดหนองคายอุไรศรี อะสันตารี
2542ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ และการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรพนักงานของพนักงานในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจธารทิพย์ สาณะเสน
2546ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวชายทะเลและหมู่เกาะของคนกรุงเทพมหานครบุษกร แก้วมีจีน, 2511-
2535ปัจจัยเอื้อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงของลูกเรือประมงต่อการรับ และแพร่เชื้อเอดส์พนิตนาฏ ลัคนาโฆษิต
2553ผลของการใช้สื่อในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีต่อความรู้และการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกศิริพันธ์ มัลลิกะมาลย์
2550พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ภณิตา สังขวิศิษฏ์
2541พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของเด็กในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์สำหรับเด็กปรีชา ขุนทรง
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของเยาวชนทั้งในระบบ/นอกระบบการศึกษาอัจฉรามณี สามิภักดิ์
2540พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสารระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกาญจนา เชี่ยววิทย์การ
2541พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครบุญจิระ พุทธิศรี
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโครงการบำบัดน้ำเสีย ของผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการอุทัยวรรณ โกศัลวัฒน์