Browsing by Subject การเรียนรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 194 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมสุมาลี กาญจนชาตรี
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณีทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2555การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลังกลุ่มสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติธิดารัตน์ วันโพนทอง
2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เปียโนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับเด็กอายุ 9-11 ปีภัทรภร ผลิตากุล
2553การพัฒนาคลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร : กรณีศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
2553การพัฒนาความใฝ่รู้ ความคิดส้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดวงจรใฝ่รู้ : การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามกณิการ์ เกื้อรุ่ง
2550การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิตเวสาลี ชาติสุทธิพันธุ์
2550การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมลัดดา ภู่เกียรติ; สมศรี เพ็ชรยิ้ม; สุพร ชัยเดชสุริยะ; มาลินี ชาญศิลป์; ทิพพดี อ่องแสงคุณ; ศิริลักษณ์ ศรีกมล; อรชา พันธุบรรยงก์; เหมวรรณ ขันมณี; พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
2546การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณีพจนา เอื้องไพบูลย์
2549การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนวิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์
2555การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยศูนย์การเรียนเสมือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถการเรียนรู้เป็นทีมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ
2548การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อส่งเสริมความแม่นยำด้านเนื้อหาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาวิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์
2555การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิงด้วยวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีกชกร สายสุวรรณ
2553การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผ่านเว็บตามแนวคิดการเรียนรู้แบบนำตนเองและแบบใช้ทรัพยากรเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้แบบนำตนเองของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาปิยะ ศักดิ์เจริญ
2555การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติจุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์
2552การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่ายรัตติกร ผรณสุวรรณ
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุลักษณ์ ศรีบุรี
2543การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลประภาวัลย์ แพร่วานิชย์
2558การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเยาวชนชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
2552การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตธีรวดี ถังคบุตร