Browsing by Subject การแก้ปัญหา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 33 to 52 of 102 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่มและคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษานฤมล จันทร์สุขวงค์
2555การวิเคราะห์ทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1อภิชญา ลือชัย
2553การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคผังมโนทัศน์กับรูปแบบการคิดของผู้เรียนในการเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีผลต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยารักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์
2553การวิเคราะห์ผลของกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การทดลองแบบอนุกรมเวลานิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์
2551การวิเคราะห์ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนแบบแก้ปัญหาโดยอิงทฤษฎีสามศรกับรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ภัทรภร แสงไชย
2525การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ตามหลักอริยสัจสี่มณฑล ไตรรัตน์สิงหกุล
2550การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : กรณีศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยกัลยา ตากูล
2539การศึกษาความบกพร่องในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานครธนัฎฐา ฉายขุนทด
2540การศึกษาบทบาทของครูในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกจังหวัดนนทบุรีนุตอนงค์ ทัดบัวขำ
2546การส่งเสริมความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานสมบัติ เผ่าพงค์คล้าย
2544การออกแบบวิธีการเฝ้าติดตามและวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานของแลนอนุวัฒน์ จีนะวัฒน์
2529การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุภา พื้นนาค
2529การเปรียบเทียบความสนใจและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เลือกใช้แนวทางการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันบุญเลิศ กล่อมจิตต์
2537การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ภาพกับไม่ใช้ภาพสุมาลี วงศ์ยะรา
2557การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการตรวจให้คะแนนที่แตกต่างกัน ภายใต้จำนวนเหตุการณ์ที่ต่างกัน:การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล
2517การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศสุนทร ขำประไพ
2529ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกวินัย ดำสุวรรณ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2540ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงความจำระยะสั้นกับความสามารถ ในการแก้ปัญหาโจทย์เคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5พูลศิริ สรหงษ์
2537ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน อัตมโนทัศน์ สภาพแวดล้อมทางคลินิก กับความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสมศรี สัจจะสกุลรัตน์