Browsing by Subject การโปรแกรมเชิงวัตถุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 32 of 32 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวาเมธาวี แดงเพ็ง
2543การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุสมหวัง แซ่ตั้ง
2543การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอดวชิราวุธ ธรรมวิเศษ
2551การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับการประเมินการคงสภาพของท่อที่มีรอยร้าวด้วยระเบียบวิธี R6เนติพันธ์ พุทธรักษ์
2555การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์ชมพูนุช เผ่าประพัธน์
2554การใช้ภาษาออนทอลโลจีเพื่อสร้างแผนภาพคลาสจากกระบวนการธุรกิจอีพีซีนฤมล บุญอ้วน
2547การใช้มาตรวัดเชิงวัตถุทำนายเสถียรภาพของเมทธอดธีรเดช แซ่ตั้น, 2524-
2547ช่วงของค่ามาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีของโปรแกรมพนิตา เมนะเนตร, 2524-
2542ซอฟต์แวร์สร้างรูปลายเส้นสามมิติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการสิ่งประดิษฐ์วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
2553วิธีการสกัดรูปแบบการใช้งานของอ็อบเจกต์โดยการค้นคืนด้วยชนิดของบริบทที่หลากหลายปารัช สุพงษ์พันธุ์
2549โครงการเชื่อมโยงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สู่ภาคอุตสาหกรรม ปี 2547 : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการย่อยที่สอง : a design and development of test - related metrics to assess software testing processธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์; ศิรส สุภาวิตา; สุมนตรา ปัญจรัตน์; เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์
2547โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ