Browsing by Subject การโปรแกรมเชิงวัตถุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 32 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Search space reduction technique for molecular docking calculationThotsaphon Bowornthanitkun
2549การตรวจจับข้อบกพร่องในขั้นตอนการออกแบบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุธันยวัต จันทร์เปีย
2547การตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีสำหรับรีแฟคทอริง โดยใช้มาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุธิษณา เพียรเลิศ, 2523-
2545การทวนสอบแบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับโปรแกรมระบบวัตถุพร้อมทำงานเชิงโครงสร้างสุวิช ถิระโคตร
2546การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอลนงเยาว์ จินดาสวัสดิ์
2554การทำนายผลการอพยพจากอาคารด้วยวิธีการเรียนรู้เพื่อจำลองบิลดิงบล็อกจักษุเทพ ตี้กุล
2546การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงวัตถุในการออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมศรัณย์ ชัยวรวิทย์กุล
2542การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวลจันทร์พร ลัภยพร
2555การพัฒนาระบบสืบค้นเชิงความหมายด้วยวิธีอ็อบเจกต์ออนโทโลยีแมปปิงสุทธิรักษ์ แสงจันทร์
2549การพัฒนาเครื่องมือสำหรับออกแบบวงจรตรรกะเชิงลำดับ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุเพชรรัตน์ บูรพาธนะ
2550การพัฒนาโครงร่างสำหรับหารูปแบบที่เหมาะสมของโมเดลการออกแบบเชิงวัตถุอติโรจน์ สืบวงศ์คล้าย
2552การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนตวิโรจน์ สุจิรวรกุล
2541การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชีวรัตน์ แนบเนียน
2540การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภทสุพรรณี อำนาจมงคล
2551การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมมัลติมีเดียภาษามือไทยณัฐพร แก้วท่าไม้
2547การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมลานี วรศิริ, 2517-
2544การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของบริการในระบบกระจายภาสิน สุริเยนทรากร
2543การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นชาญวิทย์ สินธพพันธุ์
2549การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือจัดทำแบบทดสอบโดยใช้มาตรฐาน ไอเด็มเอสคิวทีไอประคอง โพ
2546การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวาเมธาวี แดงเพ็ง