Browsing by Subject กิจกรรมการเรียนการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 55 to 74 of 159 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัยกนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
2556การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่องในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนรรฆ สมพงษ์
2552การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานครณัฐรวี วงศ์อริยะกวี
2551การศึกษาการใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครนราพงศ์ แก้วท่าไม้
2539การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครวิไลวรรณ ภูดี
2533การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร
2550การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านหนังสือ กรุงเทพมหานครรัชดา คงคาหลวง
2533การศึกษาทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อประสบการณ์การเรียนด้านประชาธิปไตย ในการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2542สุจิตรา จันโทภาส
2539การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานครเพียงตา ขบวน
2533การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่วาสนา ณ นคร
2523การสร้างคู่มือกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยเยาวรัตน์ จินดากุล
2555การสร้างเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยสุธิดา พลชำนิ
2556การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
2556การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาระหว่างการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยครูกับการใช้สื่อวีดีทัศน์ที่มีต่อทักษะกีฬารักบี้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปิยณัฐ ศรีชะตา
2555การใช้การวิเคราะห์ระบบกิจกรรมแบบปรับปรุงเพื่อระบุความขัดแย้งภายใน ในการทำกิจกรรมทางวิชาการของครูภานุพงษ์ วิยะบุญ
2531ความคิดเห็นของครูดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น และผู้จัดโครงการดีเด่นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการเรียนการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาสิริเพ็ญ เอมละออง
2533ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนตาบอด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอดโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
2533ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนตาบอด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอดโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
2533ความคิดเห็นของอาจารย์ภาษาไทยและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานบังคับระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครสุกัลยา อำพิน
2542ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์กับการใช้รายการโทรทัศน์ในการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครคนึงนิจ ก่ำทอง