Browsing by Subject ครู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 140 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุลักษณ์ ศรีบุรี
2552การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจในการทำงานของครูด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอาภาพร สิงหราช
2553การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครู สำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัตน์จำเรียง เพชรแก้ว
2555การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดโมเสคนวพร สุนันท์ลิกานนท์
2554การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูเด่นดาว ชลวิทย์
2551การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการเทียบเคียงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครูพิรุนเทพ เพชรบุรี
2555การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบ พหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคสุกัญญา ทองนาค
2551การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพครูไทยพรรณฉวี ประยูรพรหม
2553การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูณัฏฐภรณ์ หลาวทอง; ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
2547การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการใช้ครู และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างสังกัดศิริพร พูลรักษ์
2549การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับเอมอร อังกาพย์
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจีรพิศ สุวรรณวงค์
2549การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครอัญชลี เซ่งตระกูล
2518การลาของอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2516นวลอนงค์ ตันตระกุล
2551การวิจัยเชิงประเมินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2550เพียงใจ ศุขโรจน์
2552การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาผลกระทบของการเลื่อนวิทยฐานะที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอัฐพล อินต๊ะเสนา
2555การวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิค การเสริมพลังอัจศรา ประเสริฐสิน
2548การวิจัยและพัฒนาแบบตรวจสอบรายการการประเมินหลักสำหรับการประเมินตนเองของครูด้านการจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบเซเว่นอีกนกวรรณ คงอภิรักษ์
2555การวิเคราะห์ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอัจฉราพร กลิ่นเกษร
2554การวิเคราะห์ความเชื่ออำนาจในตน การรับรู้ความสามารถของตน และการเห็นคุณค่าในตนเองของครูตามโมเดลวงจรวิชาชีพครู : การวิจัยผสานวิธีวไลกรณ์ แก้วคำ