Browsing by Subject ครู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 99 to 118 of 140 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครูพจนา อาภานุรักษ์
2525บทบาทของครูวัดผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคาดหวังของตนเอง, ครู และผู้บริหารเปี่ยม ผ่องพลีศาล
2525บทบาทของครูในการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการรักษาความสะอาด : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์นิธี สตะเวทิน
2523บทบาทของคุรุสภาในการส่งเสริมวิชาชีพครูวิชิต เมฆยงค์
2552บทบาทของบุคลิกภาพแบบใช้อำนาจ ประสบการณ์ถูกลงโทษในวัยเด็ก และสถานภาพของครูในการทำนายเจตคติต่อ และพฤติกรรมการลงโทษทางร่างกายและจิตใจในโรงเรียนยุวดี งามวิทย์โรจน์
2524บทบาทของผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคำนึง สุวรรณรัตน์
2523บทบาทของหัวหน้าหมวดพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครสิริวรรณ พุทธิสารสิชฌน์
2523บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคจันทนี อโณทยานนท์
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการวางระบบประเมินภายในพจน์ สะเพียรชัย
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการวางระบบประเมินภายในพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2523บุคลิกภาพกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูประชาบาล จังหวัดอุบลราชธานี / ประยงค์ บัตรสมบูรณ์ประยงค์ บัตรสมบูรณ์
2525ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการคลีนิคในวิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพมหานครพิมพา เพิ่มแพงพันธุ์
2546ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มณีรัตน์ สิทธิโชค
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพครูของบัณฑิตสาขาการศึกษาสิรนาฏ ผางสระน้อย
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครวันวิสาข์ เอมซ์บุตร
2545ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสามารถของครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การวิเคราะห์กลุ่มแฝงของครู ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครพูลพงศ์ สุขสว่าง, 2522-
2552ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครูอุษณี สร้างนานอก
2525ปัญหาในการจัดโครงการพลศึกษาของครูที่ผ่านการอบรมภาคเรียนฤดูร้อน วิชาชุดพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพะเยาพิทักษ์ เหล็กกล้า
2553ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาชีวิตสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานครอัญชลี สาริกานนท์