Browsing by Subject ครู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 110 to 129 of 140 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการคลีนิคในวิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพมหานครพิมพา เพิ่มแพงพันธุ์
2546ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มณีรัตน์ สิทธิโชค
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพครูของบัณฑิตสาขาการศึกษาสิรนาฏ ผางสระน้อย
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครวันวิสาข์ เอมซ์บุตร
2545ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสามารถของครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การวิเคราะห์กลุ่มแฝงของครู ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครพูลพงศ์ สุขสว่าง, 2522-
2552ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครูอุษณี สร้างนานอก
2525ปัญหาในการจัดโครงการพลศึกษาของครูที่ผ่านการอบรมภาคเรียนฤดูร้อน วิชาชุดพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพะเยาพิทักษ์ เหล็กกล้า
2553ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาชีวิตสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานครอัญชลี สาริกานนท์
2553พฤติกรรมการนิเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูพรรณทรี โชคไพศาล
2519พฤติกรรมทางการบริหารโรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครพรศรี ทองสมจิตร
2549ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชณรงค์ อุ้ยนอง
2547รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี (เฉพาะนิสิตรับทุน) : ปีการศึกษา 2547-2551-
2547รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542กฤติยา วงศ์ก้อม, 2513-
2542รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์
2524ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร และอาจารย์ในเขตการศึกษา 11เฉลิม รัชชนะกุล
2537ลักษณะนิสัยการอ่านของครูนิศา ชูโต
2520ลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำในวิทยาลัยพาณิชยการประไพ วรสกุล
2551สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษาวัชราภรณ์ เขื่อนวัง; สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2549สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากต่างประเทศชนิตา รักษ์พลเมือง