Browsing by Subject ความดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 17 to 24 of 24 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2560บุญ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกายสุนทรี โชติดิลก
2543ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งความสำเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงานผลการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช; นงลักษณ์ วิรัชชัย
2550ผลการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย : การวิเคราะห์พหุระดับและพัฒนาการอวยพร เรืองตระกูล
2552ผลและความคงทนของการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการสอนแบบบูรณาการด้วยการเขียนบันทึกประจำวันลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์
2551รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทองวรินทรา ปั้นงาม; สุวิมล ว่องวาณิช
2557ละครเบิกโรง เรื่องดึกดำบรรพ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุด พระคเณศร์เสียงา : คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม
2556วิญญูชนกับชุมชนมีมนุษยธรรมในหลุนอี่ว์วรรณทนา ลมพัทธยา
2550โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยสุวิมล ว่องวาณิช