Browsing by Subject จริยธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 19 to 38 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรีเนาวนิตย์ มุขสมบัติ
2547ความรู้ และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ต่อการกำกับดูแลตนเองในวิชาชีพภายใต้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินฤมล วีระวงศ์ชัย
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการมีคุณค่าในตน บรรยาการจริยธรรมในการทำงานกับความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานครมานิตย์ สะสมทรัพย์, 2514-
2529ความเชื่อทางจริยธรรมของคนไทยในปัจจุบันพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
2544จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางสุสารี วิวัฒน์ศุภร, 2518-
2527จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ชัยพร วิชชาวุธ; ธีระพร อุวรรณโณ
2546จริยศาสตร์แห่งความอาทรเนื่องน้อย บุณยเนตร
2554ประสิทธิผลของปัจจัยสี่ด้านในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน : การวิเคราะห์อภิมานศิวธิดา ทรัพย์เหมือน
2524ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรู้ กับระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ในจังหวัดอุดรธานียาใจ จุลพงษ์
2543ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งความสำเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงานผลการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช; นงลักษณ์ วิรัชชัย
2542ผลของการปลูกฝังค่านิยมวิชาชีพต่อความตั้งใจกระทำพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลผุสนีย์ แก้วมณีย์
2553ผลของการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมจรัสศรี พัวจินดาเนตร
2543ผลของการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ของเด็กวัยอนุบาลโดยการใช้การอภิปรายเพื่อแก้สถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้งทางจริยธรรมในนิทานที่มีสองแพร่งพิชญ์ ขำมา
2545ผลของการเรียนการสอนบูรณาการจริยธรรมต่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลจินตนา ทองเพชร
2544ผลของการเรียนแบบใช้หลักฐานต่อความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลปดิวลัดดา โฆษวณิชกิจ
2556ผลของประเภทผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อพฤติกรรมการโกง ความรู้สึกผิด และการรับรู้การผิดศีลธรรมของพฤติกรรมนภัสส์กมล วชิระวาณิชย์; ภุมริน ตีระดิเรก; ศศินา ชูวัฒนานุรักษ์
2554ผลของโปรแกรมการอภิปรายกลุ่มย่อยที่มีต่อการหยั่งรู้ความรู้สึก นึกคิดของผู้อื่นของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5จุรีวรรณ ปัญจมนัส
2541พฤติกรรมจริยธรรมของตัวละครเอกชาวจีนในนวนิยายไทยนิษฐา จันทปัญญาศิลป์
2526พฤติกรรมจริยธรรมและแนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรมต่อตนเองตามคำรายงาน ของนักเรียนน ครู และผู้ปกครองพนมไพร อาภรณ์รัตน์
2553รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสุรีย์พร สุนทรศารทูล