Browsing by Subject ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 20 of 20 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Effect of aluminium and silicon modification on cellulose-supported nickel catalysts for carbondioxide hydrogenationNattakan Jungjittamat
2014THE EFFECT OF K AND Ce PROMOTERS ON THE PROPERTIES OF Ni/gamma-Al2O3 CATALYSTS IN THE HYDROGENATION OF CO2Phirunlak Boonyawat
2008Effects of promoters on biomas gasification using nickelPattaraporn Chaiprasert
1987Hydrogenation of rubber seed oilWaraporn Tanakulrungsank
2018Production of biojet fuel from palm fatty acid distillate over Ni/HZSM-12 catalystChayanee Hiranyasiri
2529การกำจัดออกซิเจนในบรรยากาศของแก๊สไฮโดรเจนวราภรณ์ เอกพันธ์
2548การผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิล : รายงานฉบับสมบูรณ์อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย; ศิริรัตน์ จิตการค้า
2556การเปลี่ยนไซโลสเป็นเอทิลีนไกลคอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาฐานนิกเกิลปัญญา วัฒนะปภาวงศ์
2533จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/แกมมา-อลูมินาสำหรับการผลิตก๊าซสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ ตั้งเจริญเวช
2557ปฏิกิริยาไฮโดรจีโนไลซิสของกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมฟอสฟอรัสพงศกร พงษ์เภตรารัตน์
2557ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัมและตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์โมลิบดีนัมสุทธิชัย สุรสมภพ
2557ปฏิกิริยาไฮโดรทรีตติ้งของปาล์มโอเลอินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโคบอลต์โมลิบดีนัมศิรชาติ ชูโต
2530ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูง ที่มีต่อพื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกริยานิกเกิลสุพจน์ พัฒนศรี
2557แบบจำลองสมดุลของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและแอลกอฮอล์สุเชษฐ วิบูลย์สลิลธารา
2560ไฮโดรจิเนชันบางส่วนของไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับคาร์บอนรุ่งทิวา โกศล
2554ไฮโดรดีออกซิจีเนชันของน้ำมันเมล็ดในปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัมณรงค์วุฒิ เจ้าแก่นแก้ว