Browsing by Subject ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 40 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบสอบที่บูรณาการระหว่างตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กับตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีวิธีการทบทวนข้อสอบที่แตกต่างกันพิมพิศา สว่างศรี
2549การเปรียบเทียบค่าความสามารถ ลักษณะของการเปลี่ยนคำตอบ และเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบของผู้สอบ ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเงื่อนไขการทดสอบและระดับความสามารถของผู้สอบแตกต่างกันพิมพ์สิริ เธียรนรเศรษฐ์
2560การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการปรับเทียบคะแนนสังเกตได้ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ สำหรับแบบสอบรูปแบบผสม ภายใต้ผู้สอบกลุ่มไม่เท่าเทียมกันโดยใช้ข้อสอบร่วมพนิดา พานิชวัฒนะ
2554การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามระหว่างดัชนีพาสเกลจีสแควร์และดัชนีเอสไคสแควร์ทั่วไปธีรนุช จาบประไพ
2542การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ระหว่างวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัด แมนเทล-แฮน์เซล และการตอบสนองข้อสอบนิคม กีรติวรางกูร
2540การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเหมาะสม ของบุคคลระหว่างดัชนีแอลแซดกับดัชนีดับเบิ้ลยูวัน ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบกุสุมา สุวรรณแก้ว
2540การเปรียบเทียบผลการทำนายความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทำนายโดยโมเดลผลรวมของคะแนน โมเดลการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบตามทางแนวทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและการจัดกลุ่มผู้สอบตามระดับความสามารถพิศิษฐ ตันฑวณิช
2533การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูดวินัย วงศ์ฤทัยวัฒนา
2533การเปรียบเทียบลักษณะการแจกแจงความถี่และค่าความสามารถจริง ที่ประมาณตามแบบดั้งเดิมกับแบบคุณลักษณะแฝงวิรัช วรรณรัตน์
2554การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกข้อสอบขั้นแรกและลำดับข้อสอบที่มีต่อคุณภาพของการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
2552คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสำหรับแบบสอบรูปแบบผสม : การประยุกต์ใช้การปรับเทียบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยวิธีโค้งคุณลักษณะและการปรับค่าพารามิเตอร์พร้อมกันอัญชลี ศรีกลชาญ
2536คุณภาพและประสิทธิภาพของการทดสอบปรับเปลี่ยนโยงเนื้อหาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของแบบทดสอบอิงปริเขต : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2547คุณสมบัติของตัวประมาณค่าความเข้มของอิทธิพล : การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, 2524-
2549คุณสมบัติของตัวประมาณค่าความเข้มของอิทธิพล: การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
2555ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ผู้สอบแบบสุ่มข้อสอบสำหรับโมเดลการตอบสนองข้อสอบ 1 พารามิเตอร์ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต
2553ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบส์โดยใช้การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของโมเดลการตอบสนองข้อสอบชนะศึก นิชานนท์
2553ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยงค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและค่าสารสนเทศของแบบสอบสุนทร เทียนงาม; ศิริชัย กาญจนวาสี; ดิเรก ศรีสุโข
2540ผลของคุณภาพข้อสอบและความสามารถของบุคคล ที่มีต่อแบบแผนการตอบผิดปกติกาบจันทร์ ทาเป๊ก
2540ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกันพัชรี มีวรรณ์
2539โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุภาค และการประยุกต์ใช้กับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ศิริเดช สุชีวะ