Browsing by Subject นักศึกษาครู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012A study of EFL preservice teachers’ perceptions of non-native English teachersSamanan Sudsa-Ard
2554การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูสุจินต์ หนูแก้ว
2559การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเหมวรรณ ขันมณี
2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุวิมล ว่องวาณิช; ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ; กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2557การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนริสานันท์ เดชสุระ
2552การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนจุรีพร ปานแก้ว
2550การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตร่ตรองเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูรสริน เจิมไธสง
2558การพัฒนาเครื่องมือประเมินการนิเทศเพื่อการประกันการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสิรินทร์ ศุภธีรวงศ์
2553การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การทดลองแบบพหุกรณีศึกษานันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์
2554การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูรินรดี พรวิริยะสกุล
2556การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครูอุษณี ลลิตผสาน
2553การเปรียบเทียบกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมญาดา นิลประดิษฐ์
2533การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งคำถามทางวาจา ของนักศึกษาฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรแกรมหลักสูตรสองปีครึ่งกับหลักสูตรสี่ปี ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิไลพร ธนสุวรรณ
2543ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานครสุขรัก สร้อยทอง
2534บทบาทของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครู ตามการรับรู้ของผู้บริหารและอาจารย์สุกัญญา ศรีเมืองธน
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ : การวิเคราะห์ถดถอยแบบกำหนดลำดับขั้นพรรณทิภา คำพรหม
2516ปัญหาอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศการสอนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงสมพร สาริกบุตร
2537ผลของการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ ของนักศึกษา วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเอมอร กฤษณะรังสรรค์
2556ผลของการเรียนการสอนบนเว็บด้วยสถานการณ์จำลองแบบปรับเหมาะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์กุลนารี นิยมไทย