Browsing by Subject บทละครญี่ปุ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลวิธีการสร้างบทละครโนเรื่อง โมะโตะเมะสุกะ อุเนะเมะ และ มิท์ซุยะมะวนัสนันทน์ สุกทน
2558การศึกษาเปรียบเทียบตัวละครเอกในบทละครโนเรื่อง คิกุจิโด และ มะกุระจิโด กับตัวบทต้นแบบจากเรื่อง ทะอิเฮะอิกิสุริยา ตันติวงษ์
2544การอ้างอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
2558ความสัมพันธ์ของพี่น้องชนชั้นนักรบในบทละครโนฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
2560คำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล; วินัย จามรสุริยา
2545บทกวี นะนิวะสุ จากโคะกิงวะกะฌุ ในบทละครโนวินัย จามรสุริยา
2550ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง "โทะโมะเอะ โกะเส็น" ในนิยายสงครามและบทละครญี่ปุ่นกณภัทร รื่นภิรมย์