Browsing by Subject ปัญหาสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ กาย จิตและสังคมระยะที่ 1: รายงานการวิจัยวิภา ด่านธำรงกูล; สโรชินี แจ้งมงคล; เพ็ญพักตร์ อุทิศ; ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโลซ์
2547การพัฒนาทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นพวรรณ วงศ์วิชัยวัฒน์, 2520-
2549การศึกษาปัญหาสังคมและค่านิยมของเยาวชนไทยในรายการโทรทัศน์ "หลุมดำ"สุชาภรณ์ ตั้งจิตสาธุกิจ
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชนพรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516-
2553ความสัมพันธ์ของการเสพสุรากับอาชญากรรม : รายงานวิจัยสุมนทิพย์ จิตสว่าง
2545ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครธรีรัตน์ เชมนะสิริ
2547ปัญหาสังคมที่ควรได้รับการกำหนดเป็นวาระของสาธารณชนเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2525-
2546ปัญหาสังคมที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีสมพร พรทิพย์เสถียร
2539ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเกื้อ วงศ์บุญสิน; เตือนใจ อินทุโสมา; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5กนก จันทรา