Browsing by Subject ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 149 to 168 of 424 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2515ความสัมพันธ์ระหว่าง แบบการคิด เชาวน์ปัญญา และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่มาลี ชุมเพ็ญ
2530ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีสอน คุณภาพของกลวิธีสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครพิมพันธ์ เดชะคุปต์
2530ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสมชาย ลีตะภวังค์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกเรียนโปรแกรมในสัปดาห์แสนสนุกสุขหรรษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิจัยนวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์; ศรียา เนตรน้อย; อนุทัย โรจนวิภาต
2541ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกกัญญาทิพ พวงจำปา
2530ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครศิวพร ชาญนิติ
2508ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนอกโรงเรียนกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนครจุไรศรี สุทธิศรีสังข์
2517ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่สาม โรงเรียนเพาะช่างมาลินี เหมะธุลินทร์
2519ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลัดดา อุสาหะ
2531ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 12สุชาติ เจริญนิตย์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ความสามารถในการเขียนความเรียง และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสิริชัย เอี่ยมสอาด
2512ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน กับความสามารถในการปรับตัวในสังคมนิภาพร จินดาวัฒน์
2526ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านจำนวน มิติสัมพันธ์ และเหตุผลเชิงนามธรรม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย
2525ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเหตุผลเชิงตรรก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกมล หลีกภัย
2517ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับสัมฤทธิ์ในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในโรงเรียนสาธิตประพิมพ์พรรณ สุธรรมวงศ์
2533ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเกษตร กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา สาขาเกษตรกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจันทร์ฉาย จาตุรงค์สาโรช
2531ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเชื่อมสัมพันธ์ มโนทัศน์วิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 6อดิสัย ทุมวงษา
2515ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และสัมฤทธิผลในการอ่านภาษาอังกฤษปรียา อุนรัตน์
2541ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานครพัสวี ตินตบุตร
2510ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาไพฑูรย์ บุณยะเวศ