Browsing by Subject ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 169 to 188 of 423 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชากฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชากฎหมายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 7สุรีย์รัตน์ ศิริรัตน์
2520ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เขตศึกษาสามจรัญ สวัสดิ์ถาวร
2542ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครอง ครู และเพื่อนในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครลักษณา บุญนิมิตร
2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองกับความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบทางไกลชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา
2533ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคกลางบุษรา ชานนท์
2529ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง : การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณยุวดี บุณยศรีสวัสดิ์
2522ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสนใจ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สุวิทย์ โคตรธนู
2519ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษกับผลการฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรเลง ทรรทรานนท์
2531ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษา 11วราภรณ์ ศิลปพงษ์
2532ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านจิตพิสัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมศรี เจ็งไพจิตร
2543ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาป้อนเข้ากับสัมฤทธิผลของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเดชา เวศยาภรณ์
2529ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางครอบครัว กับสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตกรุงเทพมหานครสมพิศ เจียมศักดิ์ศรี
2530ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จันทนีย์ กาญจนะโรจน์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน พฤติกรรมการเรียน ของการเรียนในมหาวิทยาลัยเสมือนที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
2530ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครโรจนา ศุขะพันธุ์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุนารี ศันสนีย์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับความวิตกกังวลทั่วไปและความวิตกกังวลในการสอบคมกฤช มามะเริง
2513ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับแบบการใช้ความคิด ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ็ญพิไล จิรอิทธิวรรณา
2530ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของนิสัยทางการเรียน และทัศนคติต่อการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เทอด แก้วคีรี
2526ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางประการ ซึ่งไม่ใช่ความสามารถทางสติปัญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อุรี ลิ้มพิสุทธิ์