Browsing by Subject พยาบาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 243 to 262 of 262 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2546สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาล ในสถาบันสุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับเด็ก กรมสุขภาพจิตนันทยุทธ หะสิตะเวช
2551สมรรถนะการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครสุกัญญา บุญรับ
2550สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนวีรนุช วิบูลย์พันธุ์
2551สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้สูงอายุรุ่งฟ้า อธิราษฏร์ไพศาล
2552สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลของรัฐภัทรมน ทับสูงเนิน
2547สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิจันทิมา นิลจ้อย, 2507-
2552สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไปโสภา อิสระณรงค์พันธ์
2551สมรรถนะที่พึงประสงค์ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อของพยาบาลประจำการในหอผู้ป่วยอุไรวรรณ จันทรปลิน
2553สมรรถนะผู้จัดการหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
2554สมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์กฤตยา อุบลนุช
2557สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานปรารถนา ศรีธิสาร
2552สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐอรวรรณ ขันสำรี
2551สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์พัชรินทร์ ชีวสาธน์
2558สมรรถนะพยาบาลเด็กรัตนา นิยมชาติ
2553สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปวราภรณ์ ศิลป์สวัสดิ์
2549สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์การบินสายฝน นิลจุลกะ
2555สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูอนัญญา คะสะติ
2548องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกรุณา วงษ์เทียนหลาย
2550องค์ประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงพุทธศักราช 2550-2554ฐิตาภรณ์ ปานขลิบ
2551แบบแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพศิอรยา พัฒนโกศัย