Browsing by Subject พลังงานชีวมวล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 60 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Vegetable Oil Based Microemulsion BiofuelsU-Larak Peson
2561การคำนวณทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นของแอลดอลคอนเดนเซชันระหว่างเฟอร์ฟิวรัลกับ 2-บิวทาโนนจักรภัทร นิลภูมิ; ศิรศักดิ์ จาตุรประเสริฐ
2558การจัดการเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาเชื้อเพลิงจากแกลบร่วมกับเปลือกไม้ยูคาลิปตัสกำชัย วงศ์วัฒนเกียรติ
2556การจำลองและการวิเคราะห์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากแก๊สสังเคราะห์โดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของชีวมวลพัชรินทร์ ศุภวิมล
2553การบำบัดเบื้องต้นโดยใช้วิธีทางความร้อนและทางชีวภาพต่อความสามารถในการย่อยสลายของใบอ้อยในระบบไร้อากาศสุรพงศ์ นนทประเสริฐ
2554การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤตศันสนีย์ ธีรวิทัต
2556การประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการไมโครอิมัลชันพิชิตา เอกเผ่าพันธุ์
2560การปรับปรุงคุณภาพเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพโดยซีโอไลต์โดปด้วยโลหะณิชาบูล ชายหาด
2554การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดันธนกร นวรัตนไพบูลย์
2554การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าในระบบหมักไร้อากาศแบบขั้นตอนเดียวณัฐกาญจน์ ชราพก
2554การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำพีรพล เรืองวิไลรัตน์
2554การผลิตน้ำมันชีวภาพจากเปลือกทุเรียนโดยไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องรุ่งฤทธิ์ โต๊ะทอง
2553การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์
2556การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งสิริโสภา แดงสนั่น
2544การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแอกทิเวตเทดสลัดจ์ด้วยกระบวนการเคมีความร้อนอธิวรรธน์ เลิศสกุลบรรลือ
2552การผลิตแอซีโทน บิวทานอล และเอทานอลจากน้ำเสียโรงงานมันสำปะหลัง โดย Clostridium sp.ชนิกา อื้อพานิช
2537การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัยหรรษา ปุณณะพยัคฆ์; มุกดา คูหิรัญ
2552การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ด้วยโนโวไซม์ 435 โดยใช้เทอร์เชียรีบิวทานอลเป็นตัวทำละลายร่วมมาริสา สัจพันโรจน์
2552การผลิตไบโอออยล์จากผักตบชวาโดยการไพโรไลซิสแบบเร็วสุพจน์ แหวนเพ็ชร์
2551การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน : กรณีกลุ่มพลังงานชีวมวลชีวกฤต ลาภบุญเรือง