Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 116 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013EFFECTS OF STRATEGY-BASED READING INSTRUCTION ON ENGLISH READING ABILITY AND READING SELF-EFFICACY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTSDuangta Mondi
2013Effects of synthetic phonics instruction using play based language learning on English word recognition ability of kindergarten learners in bilingual schoolDolly Sethi
2015The Effects of Teaching an English Reading Remedial Course Using the Five Pillars of Reading Instruction on EFL Low Achievers' English Reading AbilityOnwipa Durongtham
2007Effects of using a strategy-based training program on attitudes and self-access English language learning behaviors of upper secondary school studentsRatree Booranasanti
2007Effects of web- based english reading instruction using project-based language learning on reading comprehension ability of Phetchaburi Rajabhat University studentsNantarat Kongkapet
2015EFFECTS OF WRITING INSTRUCTION BASED ON TOULMIN MODEL IN FLIPPED LEARNING ENVIRONMENT ON ARGUMENTATIVE WRITING ABILITY OF UNDERGRADUATE STUDENTSPattaramas Jantasin
2012An examination of the factors predicting verbatim plagiarism in English academic writing in Thai contextsRatchada Phuchongcharoen
2011The use of English songs to improve the pronunciation of problematic English consonant sounds for Thai learnersPiyakamol Phintuyothin
2557การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาวุธ ธีระเอก
2519การประเมินศัพท์สหกรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทิพาวรรณ จันทรพิบูลย์
2547การพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้และเมตาคอกนิชันจินดา ยัญทิพย์, 2500-
2541การพัฒนากระบวนการสอบความก้าวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้ผลวินิจฉัยป้อนกลับปิยาพร ขาวสอาด
2554การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูสุจินต์ หนูแก้ว
2552การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยใช้การเชื่อมโยงความรู้สู่สถานการณ์ในชีวิตจริง : รายงานการวิจัยจันทร์ทรงกลด คชเสนี
2547การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษม บำรุงเวช, 2501-
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสาวณี ทับเพชร
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนสองภาษาบุษรินทร์ เชี่ยววานิช
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนื้อหา และการปฏิบัติภาระงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
2553การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์และการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ กลุ่มด้อยสัมฤทธิ์ที่เรียนด้วยวิธีเรียนทางไกลสุนิดา ศิริพากย์
2558การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลตามแนวคิดฐานสมรรถนะ สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนงลักษณ์ แพงเรือน