Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 52 to 71 of 128 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ประโยคขยายในภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่งพูนทรัพย์ จรรยาสุภาพ
2549การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนทั่วไป : การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิไลลักษณ์ เดชะ
2516การศึกษาข้อผิดในการสะกดคำในภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประไพศรี วงศ์สุรดิศ
2525การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กาญจนา ปราบพาล; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ภัสสร สิงคาลวณิช; อมตา เวชพฤติ
2545การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครวนิดา แก่นจันทร์
2549การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานครฐนิดา น้อยสกุล
2524การศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทปคำบรรยายที่ใช้เสียงประกอบกับไม่ใช่เสียงประกอบ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายสุทัศนีย์ สิริสุขะ
2519การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอุเทนถวาย ชั้นปีที่หนึ่งพจนีย์ จันเกษม
2519การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเรืองวิทย์ นนทะภา
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เหรียบเทียบชั้นสูงสุดโดยการเติมปัจจัย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดเพ็ญศรี สนับบุญ
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "บุพบท" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนัยวัธน์ เทียมทิพร
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "ปัจจุบันกาล" สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนัยนา แย้มบุญเรือง
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "คุณานุประโยคในภาษาอังกฤษ" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงพรวิไล อภิญกฤษดา
2518การสร้างสถานการณ์จำลองปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษกฤชฎา ฮวบดี
2524การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นันทวรรณ หุวะนันทน์
2517การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนมัธยมแบบประสม ในกรุงเทพมหานครนฤมล ภัทรภาณุ
2519การสร้างแบบสอบความสามารถในการเขียนคำบอกภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียนศิรินนา บุญยสงวน
2519การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียนพัชรประภา แพรัตกุล
2521การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางการฟังภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่สามและห้าจรัสพักตร์ บุณโยดม
2541การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1สุพัฒน์ สุกมลสันต์