Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 93 to 112 of 119 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบโคลซ และแบบทดสอบเลือกตอบ เพื่อวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงรัชนีกร สุทธจิตต์
2519ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษกับผลการฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรเลง ทรรทรานนท์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาป้อนเข้ากับสัมฤทธิผลของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเดชา เวศยาภรณ์
2542ความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาณี ชินวงศ์
2533ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชาขั้นต้นสิริสุภาว์ โอภาสสกุลชัย
2514ความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลจันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล
2525ความเข้าใจความสัมพันธ์ของการอ้างอิงย้อนหลังในข้อความ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสิริพร เมืองพรวน
2529ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดของออร์แกไนเซอร์ก่อนการสอน กับระดับความถนัดทางภาษาที่มีต่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอาชีวศึกษานฤมล กอรี่
2521ประมวลงานสอนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับนักศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงงามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ของพนักงานโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครศุภดา เอกรินทรากุล
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ : พหุกรณีศึกษาวุฒิยา พยัคฆ์มาก
2525ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครูนาฏยา วิพุธศิริ
2552ผลของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน : การวิเคราะห์อภิมานข้ามวัฒนธรรมอภิชาติ คำบุญเรือง
2550ผลของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีต่อความเข้าใจคำศัพท์สำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครอารยา วานิลทิพย์
2543ผลของการสอนกลวิธีในการปฏิสัมพันธ์ ที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้กลวิธีในการปฏิสัมพันธณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา, 2505-
2561ผลของการสอนแบบนิรนัยผ่านการเรียนในบริบทโมบายเลิร์นนิงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่างกัน : รายงานการวิจัยแคทลียา ศรีแปลก
2549ผลของการใช้แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศแบบใช้คำศัพท์เป็นหลัก ต่อความสามารถในการใช้ภาษาทั่วไปและความสามารถในการใช้คำศัพท์ ของผู้เรียนอรุณี อรุณเรือง
2526ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าจรรยา เรืองมาลัย
2555ผลของความสอดคล้องระหว่างแบบการคิดของนักเรียน แบบการเรียนของนักเรียนและแบบการสอนของครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนพิไลวรรณ พุ่มขจร
2540ผลของภูมิหลังด้านเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน ช่วงความจำระยะสั้น ความรู้ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ : รายงานการวิจัยสุมาลี ชิโนกุล