Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 86 to 105 of 128 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2508ความคิดเห็นของครูต่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดพระนครและธนบุรีเจียรนัย สุรัตพิพิธ
2515ความคิดเห็นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคขนิษฐา กรีมหา
2516ความคิดเห็นของนิสิตฝึกสอน นักเรียน และครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบฟังและพูดวันเพ็ญ ธาตวากร
2529ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับที่ 5พจนี สัมมา
2522ความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับบัณฑิตศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมณีรัตน์ อมรกูล
2524ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ของครูภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานครนพมาศ รัตนปรีดากุล
2541ความต้องการแสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษ ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการ ที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครสุลีวัลย์ เมธมโนศักดิ์
2519ความถี่ของคำศัพท์จากหนังสืออ่านในเวลาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมแบบประสม มัธยมศึกษาตอนต้นมลิวัลย์ ภักดิ์ประไพ
2518ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จริยา อ่อนประไพ
2533ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเกษตร กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา สาขาเกษตรกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจันทร์ฉาย จาตุรงค์สาโรช
2523ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจการใช้เครื่องหมายวรรคตอนตัวนำอนุประโยค และปริบทกับความสามารถในการอ่านเอาความในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในวิทยาลัยครูส่วนกลางวัฒนา บาลโพธิ์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พิตรวัลย์ โกวิทวที
2523ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าเพชรา สังขะวร
2541ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานครพัสวี ตินตบุตร
2525ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบโคลซ และแบบทดสอบเลือกตอบ เพื่อวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงรัชนีกร สุทธจิตต์
2519ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษกับผลการฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรเลง ทรรทรานนท์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาป้อนเข้ากับสัมฤทธิผลของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเดชา เวศยาภรณ์
2542ความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาณี ชินวงศ์
2533ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชาขั้นต้นสิริสุภาว์ โอภาสสกุลชัย
2514ความสามารถในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลจันทร์เพ็ญ ฮั่นตระกูล