Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 123 to 128 of 128 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2515ระดับความสามารถในการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จริยา ผลประเสริฐ
2525รายงานการวิจัยเชิงประเมินผลรายวิชาอังกฤษสังคมและอังกฤษธุรกิจศิริรัฐ ทองใหญ่ ณ อยุธยา; ดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์; กุลยา คัมภิรานนท์; กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์; ภามณี ขจรบุญ
2515วิธีสอนแบบเรียนและบทเรียนประกอบที่ใช้ในการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับวิทยาลัยครูจรัสศรี วัฒนศักดิ์
2516วิธีสอนไวยากรณ์อังกฤษในระดับวิทยาลัยครูบุญเรือน พูนนารถ
2551สภาพและปัญหาการดำเนินงานในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยปัณฑิตา สำราญกิจ
2514โครงการการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเจือจันทร์ จงสถิตอยู่