Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 67 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการทำโครงงานเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 2496-
2541การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษา 1มณเทียร ชมดอกไม้
2513การวิเคราะห์แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในจังหวัดพระนครและธนบุรีสอางค์ ดำเนินสวัสดิ์
2536การศึกษาการจัดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิริวรรณ แป้นนรินทร์
2536การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในชั้นเรียน ของครูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6สุรีรัตน์ กลีบโกมุท
2557การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัยพิสันธนีย์ ศรีดุรงฤทธิ์
2536การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันสิริรัตน์ พุ่มประสาท
2543การศึกษาวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์, 2507-
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษที่เป็นปัญหา" สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ากฤษณา บริบูรณ์
2537การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถ ในการฟังภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษต่างกัน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครศรัณยา ศรีวิชัย
2528การเปรียบเทียบความจำของนักเรียนในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพการ์ตูนที่มีพื้นหลังภาพต่างกันเบญจลักษณ์ ธนะพาณิชย์
2539การเปรียบเทียบความสามารถและกลวิธีการสรุปอิงความ ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านต่างกันลักขณา ดอกเขียว
2539การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทบทวนและการตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ ของตนเองและของเพื่อนวิรุฬหเกียรติ์ คงกลาง
2533การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แบบแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรง และวิธีชี้แนะทางอ้อมวิชชุดา สุธีสร
2529การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักเรียนโปรแกรมช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพณรงค์ ภูมิสวัสดิ์
2529การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปีที่ 1 แผนกพณิชยการ เมื่อใช้ภาพประกอบเรื่องที่ต่างกันสุเทพ สว่างศรี
2525การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างการใช้แบบทดสอบโมดิฟายด์โคลซชนิดเลือกตอบ และชนิดจับคู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในเขตกรุงเทพมหานครกาญจนวัลย์ ชุ่มใจ
2531การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีบุคลิกภาพต่างกันที่เรียนด้วยสถานการณ์จำลองวราภรณ์ วังใน
2528การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอน กับที่เรียนด้วยตนเองเพ็ญสุข ภู่ตระกูล
2533การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งคำถามทางวาจา ของนักศึกษาฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรแกรมหลักสูตรสองปีครึ่งกับหลักสูตรสี่ปี ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิไลพร ธนสุวรรณ