Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 6 of 6 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2513ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในพระนครและธนบุรีเพียงใจ แสงอรุณ
2561ผลของการสอนแบบนิรนัยผ่านการเรียนในบริบทโมบายเลิร์นนิงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่างกัน : รายงานการวิจัยแคทลียา ศรีแปลก
2561ผลของโปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาอาเซียนและแนวคิด CLIL ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และการนำความรู้ไปใช้ในกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัยปราณภา โหมดหิรัญ