Browsing by Subject สัญศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 20 to 39 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาในสังคมไทย : กรณีศึกษานักเรียนไทยที่ศึกษาโปรแกรมเตรียมความพร้อม เพื่อสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยวรวุฒิ สุภาพ
2550การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลกจิรัฐยา สุขะพัฒน์
2554การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยจากสัญญะดอกบัวในพุทธศาสนากิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
2544การสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซต์ไทยเจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518-
2542การสร้างและการบริโภคสัญญะในปรากฏการณ์ชีวจิต และการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทัศนีย์ มีวรรณ
2545การสื่อความหมาย การสร้างอารมณ์ขัน และสัมพันธบทในการ์ตูนระกากับราณีพุทธชาด สุขรอด, 2521-
2554การสื่อความหมายของภาพและภาวะหลังสมัยใหม่ในงานโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ไทยอัญชลี พิเชษฐพันธ์
2542การสื่อความหมายจากประเด็นทางการเมืองผ่านการ์ตูนการเมืองเพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502-
2546การสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายและข้อความในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2543กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513-
2550การสื่อความหมายเชิงสัญรูปของการสื่อสารเชิงกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์เฉพาะเรื่องชินกฤต อุดมลาภไพศาล
2544การสื่อความหมายเพื่อการรับรองคุณภาพความอร่อยของอาหารจากป้ายเชลล์ชวนชิมพิมพวัล พานิชรุทติวงศ์
2541การสื่อสารความเป็นไทยในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศิริมา อยู่เวียงชัย
2553การเข้ารหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551วรางคณา ไข่มุก
2553การเล่าเรื่องและทัศนคติของผู้ชมเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์
2545การใช้สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยรักจิต มั่นพลศรี, 2521-
2516ความงามในทวาทศมาสดวงมน ปริปุณณะ
2552ความร้ายกาจของตัวละครในละครโทรทัศน์ไทยสัณฐิตา นุชพิทักษ์
2550ความหมายและกระบวนการสร้างความหมาย "บ้าน" ในนิตยสารบ้านและสวนกติกา ศรีรักษา
2545ชุดของสัญญะในการสร้างความหมายของข่าวอาชญากรรม ที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล
2557ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับสัญศาสตร์ที่มีต่อความเข้าใจคำศัพท์ชีววิทยาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศุจิกา จาตุรนต์พงศา