Browsing by Subject แรงงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 12 to 18 of 18 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ข้าราชการพลเรือนสามัญกับกฎหมายแรงงานปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
2547ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่างเกื้อ วงศ์บุญสิน; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2555ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุบุศริน บางแก้ว
2554ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของเกาหลีใต้ในยุคโลกาภิวัตน์เชิงเสรีนิยมใหม่ : ศึกษากรณีบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ดวงฤทัย สังข์ทอง
2540วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยภัสสร ลิมานนท์
2527แรงงานรับจ้างและทุนมาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883
2526แรงงานรับจ้างและทุนมาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883