Browsing by Subject แรงงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 18 of 18 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2532กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2546การประยุกต์ใช้กรอบการใช้อรรถประโยชน์แรงงานเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; พัฒนาวดี ชูโต; รศรินทร์ เกรย์; รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล
2558การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานภาคอุตสาหกรรมณัฐวีณ์ ยิ้มเศรษฐี
2546การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนวุฒิพล สกลเกียรติ
2556การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองสำหรับผู้ใช้แรงงานที่ได้ค่าจ้างรายวันพัชรดา อธิคมปัญญาวงศ์
2560การศึกษาการลดผลกระทบจากการที่แรงงานถูกทำให้กลายเป็นสินค้านุชประภา โมกข์ศาสตร์
2551การศึกษาการเข้าร่วมในกำลังแรงงานของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครสุรพันธุ์ เล้าวิวัฒนา
2544การออกคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานชนาทร จิตติเดโช
2551ข้าราชการพลเรือนสามัญกับกฎหมายแรงงานปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
2547ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่างเกื้อ วงศ์บุญสิน; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2555ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุบุศริน บางแก้ว
2554ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของเกาหลีใต้ในยุคโลกาภิวัตน์เชิงเสรีนิยมใหม่ : ศึกษากรณีบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ดวงฤทัย สังข์ทอง
2540วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยภัสสร ลิมานนท์
2527แรงงานรับจ้างและทุนมาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883
2526แรงงานรับจ้างและทุนมาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883