Browsing by Subject โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 14 to 33 of 35 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาการดำเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปราณี อินทรักษา
2551การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาหัสพงศ์ งานดี
2538การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในส่วนกลางวิลาสินี สิงหศิริ
2536การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในกรุงเทพมหานครศจีพร พจนายน
2542การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มนวมินทราชินูทิศ สังกัดกรมสามัญศึกษาเรณู ครุธไทย
2539การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11ภัทยา นามวงศ์
2542การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในช่วงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2539-2550) ตามความคาดหวังของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6สุนีย์ บุญทิม
2527การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงรายปรีชา พัวนุกุลนนท์
2539การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
2537การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนำร่อง ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาอนันต์ ธันวรักษ์กิจ
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครพรณี พันมา
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขวัญชีวา วรรณพินทุ
2538การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้รับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครธวัช หมื่นศรีชัย
2527การเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนมากและน้อยบัวแก้ว รัตนกมุท
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลางพรพิมล เธียรไพสิฐ
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6สมคิด จูมทอง
2526ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครสุนีย์ จิตรเนื่อง
2529ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครกสานติ์ วณิชชานนท์
2519งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น
2519งานบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตศึกษา 12จิระ สิทธิ