Browsing by Subject Cataract in old age

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Legibility of printed small-sized Thai characters under different illumination by means of cataract experiencing gogglesBoonchai Waleetorncheepsawat
2550ผลการให้ความรู้โดยใช้ตัวแบบบุคคลต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดต้อกระจกปิยะนุช เพชรศิริ
2554ผลของความสว่างในห้องต่อขีดเริ่มเปลี่ยนความเปรียบต่างของความส่องสว่างบนจอภาพแอลซีดีสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกปรึกษา ประทุมรัตน์
2551ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและพฤติกรรมความร่วมมือในการปฎิบัติตัวขณะผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยนอกปริศนา จิระชีวี