Browsing by Subject Contraception

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 14 of 14 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล ทาเทพ
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยบุษบา ทับทิมสวน
2557ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดแบบสองวิธีของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตภาคใต้ตอนบนเทพกัลยา เหมทานนท์
2515ผลของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปฏิสนธิ ที่มีต่อการยอมรับปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ของสตรีหลักการคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราชนิภา ปุรินทรางกูร
2549พฤติกรรมทางเพศในสตรีที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดฟ้าประไพ ปาละนันทน์
2515วิธีป้องกันการปฏิสนธิที่คู่สมรสในเขตเมืองเลือกใช้นภาพร บูรพาธนะ