Browsing by Subject Depression

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 27 to 35 of 35 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2รสมาลิน ชาบรรทม
2558ผลของโปรแกรมการกำกับอารมณ์ต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าณัฏฐลิณ คุ้มรอด
2557ผลของโปรแกรมการจัดการกับการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชนโสภา ตั้งทีฆกูล
2554ผลของโปรแกรมการบำบัดผสมผสานแบบสั้น โดยใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการเสพสุราในผู้เสพติดสุราพัชชราวลัย กนกจรรยา
2557ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าธวัชชัย พละศักดิ์
2556ผลของโปรแกรมแบบบูรณาการที่เน้นแนวคิดการบำบัดทางความคิดพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวนิดา พันธ์สุรินทร์
2560ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีอำพร เนื่องจากนาค
2555ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนลักขิกา ธเนศผาติสุข
2556อิทธิพลของการกำกับอารมณ์โดยวิธีทางปัญญาต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยควบคุมอิทธิพลของความเข้มแข็งอดทนณัฐนันท์ มั่นคง; ภูมินาถ จตุรเมธานนท์; อุษณิษา ชัยรัตน์ประเสริฐ