Browsing by Subject Job evaluation

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 15 to 19 of 19 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555บทบาทการส่งผ่านความเชื่อประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อยหน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติงานของครูยุวรี ผลพันธิน
2553ผลของรูปแบบข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อพัฒนาการของผลงานด้านทัศนศิลป์: การประยุกต์ใช้ข้อมูลย้อนกลับทั่วไปและข้อมูลชี้แนะเพื่อการปรับปรุงดาวเรือง ลุมทอง
2556สมรรถนะของข้าราชการสายการทูต : ศึกษากรณีกรมอาเซียนกิติคุณ ตั้งคำ
2556สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุสุธาสินี ช่วยใจดี
2550แนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพวิรุจน์ สมโสภณ