Browsing by Subject Older people -- Thailand

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การติดตามและประเมินความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุไทยเพื่อการพัฒนางานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต : รายงานการวิจัยเทวฤทธิ์ สมโคตร
2558การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทยรัชพล อ่ำสุข
2553การประมาณค่าอัตรามรณะของผู้สูงอายุไทยโดยใช้ตัวแบบคานนิสโต ตัวแบบเมคแฮม ตัวแบบเวอร์สเมคแฮม และทฤษฎีค่าสุดขีดสยุมภู สายชลพิทักษ์
2558การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดและการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทยฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
2555การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตลาดญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยธีร์ ตีระจินดา
2553การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยกำจร หลุยยะพงศ์
2535กิจกรรมในครัวเรือนของผู้สูงอายุไทยสิริพร วงศ์ตรี
2560ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยจารุวรรณ ศรีภักดี
2557ทุนมนุษย์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุด้วยตนเองของประชากรไทยสุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์
2554ประสบการณ์การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุไทยที่มีสุขภาวะทางจิตสูง : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกันพิศุทธิภา เมธีกุล
2553ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงกิตติพรรณ ศิริทรัพย์
2556ปัจจัยกำหนดภาวะทุพพลภาพระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและชายในประเทศไทยแดน สุวรรณะรุจิ
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทยรักษพล สนิทยา
2557พฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ในประเทศไทยชมภูนุท ควรเขียน
2557พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทยจุฑารัตน์ ประเสริฐ
2558พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุไทยปัทมาสน์ เพชรสม
2557วุฒิวัยของผู้สูงอายุไทย: ระดับ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนดสุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล
2555อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทยระวี สัจจโสภณ
2557เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทยเตชภณ ทองเติม
2557แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุปฏิพันธุ์ แทนเมือง