Browsing by Subject Organizational behavior

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าภายในองค์กรและพฤติกรรมของพนักงานพิชากร ว่องวิชญกร
2552การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิกษณีย์ วิโสจสงคราม
2555การรับรู้และการสื่อสารเพื่อการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยโกเมศ สุพลภัค
2559การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครทองเนตร์ เนื่องไชยยศ
2551การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ : การเปรียบเทียบงานวิจัยตะวันตกและงานวิจัยในประเทศไทยจันอารีย์ คีรีวรรณ
2554การศึกษาวัฒนธรรมองค์การพยาบาล เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มภาคตะวันออกพิมพ์ชนก จามะรี
2558การเชื่อมโยงของทรัพยากรที่เอื้อต่องานและทรัพยากรส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการบริการลูกค้า โดยมีการรับรู้บรรยากาศในการบริการเป็นตัวแปรส่งผ่านพจรินทร์ นาคสวัสดิ์; ภูวณัฏฐ์ สันดาเส็น; ศุภอรรถ คงมี
2555ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและสุขภาวะทางจิต โดยมีความเครียดในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านเบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์; สวรรยา ทองแม้น; อมลณัฐ น้อยจีน
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความพึงพอใจในงาน โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรกำกับพัชรพล โปษะกฤษณะ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในพนักงานธนาคารขเคนทร์ วรรณศิริ
2550ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ในองค์กรเบ็ญจรัตน์ เลิศคุณากรกิจ
2550ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ กับความสนใจในการเลือกลักษณะองค์การที่ต้องการร่วมงานด้วยฑิฆัมพร ไกรสิทธิกุล
2558ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงานและความตั้งใจจะลาออก : การวิเคราะห์อิทธิพลกำกับและอิทธิพลส่งผ่านจุไรลักษณ์ ตั้งสกุลนุรักษ์; ชนม์ชนก อินทร์เกลี้ยง; พิชญา ขันติพงษ์
2558นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตสกมเลศ ฤทธิ์เดชา
2558พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนกฤษณา สุเทพากุล
2557ยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขบุรินทร์ เทพสาร
2556อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่านเบญจพร จูพัฒนกุล