Browsing by Subject Persuasion (Psychology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 6 to 9 of 9 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลของการโน้มน้าวใจด้วยความกลัวต่อเจตนาและพฤติกรรมสุขภาพ : อิทธิพลกำกับของความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมกรองกานต์ เสวตเวช
2556ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชายทักษ์ดนัย วังวล; ศิรินภา ชูรัศมี
2553ผลจากการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการต่อต้านการโน้มน้าวใจปฐมภัทร คำตา; วรัญญภรณ์ ทวีรุจจนะ; สุชาติ ตัณทนาวิวัฒน์
2556อิทธิพลของสารโน้มน้าวใจที่มีเนื้อหามุ่งเน้นด้านสุขภาพกับมุ่งเน้นด้านรูปลักษณ์ต่อเจตคติในการออกกำลังกายธนิษฐา แพงวงษ์; นัทธมน ไกรเวทย์; ปริณดา วงศ์ศิริขจร