Browsing by Subject Teachers

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการและผลของการศึกษาบทเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ของครู: การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมไผ่ วสยางกูร
2558กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชนอนุสรา สุวรรณวงศ์
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการฟื้นพลังของครูโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ทางปัญญา : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครูธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของครู : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครูณิชาภา จันทร์เพ็ญ
2555การพัฒนาวิธีการประเมินการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดโมเสคนวพร สุนันท์ลิกานนท์
2554การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูเด่นดาว ชลวิทย์
2551การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพครูไทยพรรณฉวี ประยูรพรหม
2555การวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิค การเสริมพลังอัจศรา ประเสริฐสิน
2555การวิเคราะห์ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอัจฉราพร กลิ่นเกษร
2554การวิเคราะห์ความเชื่ออำนาจในตน การรับรู้ความสามารถของตน และการเห็นคุณค่าในตนเองของครูตามโมเดลวงจรวิชาชีพครู : การวิจัยผสานวิธีวไลกรณ์ แก้วคำ
2555การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยพิชามญชุ์ คุ้มสุข
2552การวิเคราะห์เส้นทางแห่งความสำเร็จของครูพิการ : พหุกรณีศึกษาภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา
2553การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครวลีภรณ์ จงแก้ววัฒนา
2518การสร้างสถานการณ์จำลองปัญหาของครูถวิล นิ่มขุนทด
2513การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครูฆรณี หมื่นรักษ์
2551การสื่อสารและความน่าเชื่อถือของอาจารย์ที่แสดงตนต่างจากเพศกำเนิดในบริบทการศึกษาไทยผณิศวรฎา สวนประดิษฐ์
2539การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์สำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารข้าราชการครูในสำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ เมฆฉาย
2521การเปรียบเทียบความคาดหวังของครู ครูใหญ่และศึกษานิเทศก์ที่มีต่อประสิทธิภาพ ของหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพมลิวัลย์ ลับไพรี
2555การใช้กลยุทธ์ของครูในการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กอนุบาลศศิธร เมธีวรกุล
2555การใช้การวิเคราะห์ระบบกิจกรรมแบบปรับปรุงเพื่อระบุความขัดแย้งภายใน ในการทำกิจกรรมทางวิชาการของครูภานุพงษ์ วิยะบุญ